logo dwd

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz UE L 119 z 04.05.2016) Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Edukacji Przyrodniczej „POZNAJ BESKIDY” informuje:

  1. Administratorem danych osobowych wychowanków i opiekunów w ramach pobytu jest Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy z siedzibą w Rajczy 374, 34-370 Rajcza.
  2. Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką oświatową wymienioną w Art. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe i realizuje obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 21.04. 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw, tworząc bazę danych SIO. DWD nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych, w sposób wykraczający poza obowiązek określony w ustawie z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniu MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
  3. W powyższych celach podanie niezbędnych danych w zakresie imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, nr PESEL, imion i nazwisk rodziców i adresu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług.
  4. Dane wychowanków i opiekunów przetwarzane są w celu realizacji pobytu wychowanka w placówce (dziennik, księga wychowanków), realizacji obowiązku przekazywania danych do bazy SIO (System Informacji Oświatowej), wystawienia dokumentu sprzedaży oraz wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia regulaminu Domu Wczasów Dziecięcych lub obowiązujących przepisów prawa.
  5. Zakres danych kierownika wycieczki to: imię, nazwisko, PESEL. W procesie rezerwacji niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu email.
  6. Zakres danych pozostałych opiekunów to: imię i nazwisko.
  7. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa.
  9. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Administrator zapewnia, że dane osobowe uczestników pobytu nie są udostępniane osobom trzecim i jednocześnie zachowuje prawo do udostępnienia podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

SIEDZIBA

Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy

Rajcza 370
34 – 370 Rajcza

Nr konta bankowego: 
Bank Spółdzielczy w Rajczy

77 8125 0008 0004 4899 2000 0010

Fundacja Edukacji Przyrodniczej POZNAJ BESKIDY Rajcza 367, 34-370 Rajcza

KONTAKT

Soblówka
tel. 33 862 22 24, 512 054 116
e-mail: soblowka@dwdrajcza.pl
 
Rajcza i Rycerka Górna
tel. 33 864 33 55, 508 176 474

e-mail: biuro@dwdrajcza.pl

ZOBACZ NAS

© 2018 dwdrajcza.pl