logo dwd

Program Domu Wczasów Dziecięcych  w Rajczy „Ciekawa Szkoła”

Program „ Ciekawa Szkoła” został opracowany po to, by zaciekawiać dzieci i młodzież przyrodą i historią regionu, w którym przebywają, aby pokazać i uświadomić młodym ludziom, że każdy region ma miejsca ciekawe pod względem przyrodniczym, ma też swoją historię i swoich bohaterów. Realizacja tego programu zapewnia podnoszenie świadomości ekologicznej, zdrowotnej i obywatelskiej młodych ludzi, a to jest najistotniejszym elementem pobytu w naszej placówce. Podczas zajęć młodzi ludzie uczą się krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, komunikowania się, zadawania pytań, współdziałania, kompromisu.

Program „Ciekawa Szkoła”został opracowany dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych i ma na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży:

  • związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem,konieczności podejmowanie racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska,
  • zagrożeń wynikających z niewłaściwej i nieracjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi,
  • wartości jaką stanowi różnorodność biologiczna,
  • przyczyn aktualnego stanu przyrody,
  • związków teraźniejszości z historią,
  • potrzeby szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych,

W programie„Ciekawa Szkoła”proponuje się zastąpienie systemu klasowo – lekcyjnego aktywnymi formami, takimi jak: wycieczki, konkursy, gry i zabawy, warsztaty, dostosowanymi do poziomu rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Cele programu„Ciekawa Szkoła”:

  • wszechstronna działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, w tym kreowanie nowych trendów rozwoju społeczno-ekonomicznego w zgodzie z zasadami odpowiedzialności społecznej,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej, historycznej, przyrodniczej i kultury społeczeństwa,
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów,
  • inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie efektywnej, ciekawej i atrakcyjnej

Każdy turnus ma swój plan zajęć dostosowany do pory roku, wieku, kondycji i zainteresowań uczestników opracowany na podstawie programu.

Program „Ciekawa Szkoła” doskonale wpisuje się w założenia podstawy programowej i zawiera treści znajdujące się  w  podstawach programowych szkoły podstawowej i średniej z przyrody, biologii, chemii, geografii, techniki, plastyki, muzyki.

SIEDZIBA

Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy

Rajcza 374
34 – 370 Rajcza

Nr konta bankowego: 
Bank Spółdzielczy w Rajczy

77 8125 0008 0004 4899 2000 0010

Fundacja Edukacji Przyrodniczej POZNAJ BESKIDY Rajcza 367, 34-370 Rajcza

KONTAKT

Soblówka
tel. 33 862 22 24, 510 137 412
e-mail: soblowka@dwdrajcza.pl
 
Rajcza
tel. 33 864 33 55, 508 176 474

e-mail: biuro@dwdrajcza.pl

ZOBACZ NAS

© 2018 dwdrajcza.pl